Nasza oferta

Odkryj wachlarz naszych możliwości. Od lat działamy w wielu obszarach branży IT.

{Audyt bezpieczeństwa aplikacji webowych}

Systemy informatyczne wymagają stałego monitorowania i powinny podlegać okresowym kontrolom bezpieczeństwa IT. Rozwiązania technologiczne nieustannie się zmieniają, a wraz z nimi sposoby na przebicie się przez zabezpieczenia.

Aplikacje webowe, ze względu na swoje liczne zalety, są powszechnie stosowanymi rozwiązaniami w większości firm. Z tego względu bardzo często są celem różnego typu ataków. Brak odpowiednich zabezpieczeń może skutkować wyciekiem danych, wykonaniem nieautoryzowanych akcji lub nawet całkowitym przejęciem kontroli nad systemem przez napastnika.

Pomagamy w identyfikowaniu słabych punktów w aplikacjach webowych, poprzez przeprowadzanie niezależnych audytów.

Nasza oferta skierowana jest do firm i organizacji, które zainteresowane są weryfikacją poziomu bezpieczeństwa własnych aplikacji webowych. Badanie może być jednorazowe lub może obejmować cykliczne sprawdzanie zabezpieczeń.

Dlaczego warto przeprowadzać audyt bezpieczeństwa?

Analiza bezpieczeństwa jest ważnym elementem ogólnej strategii i programu bezpieczeństwa informacji w każdej firmie. Ten rodzaj aktywności jest przydatny do wykrywania zagrożeń oraz identyfikowania luk w oprogramowaniu i procesach.

Regularnie przeprowadzane audyty bezpieczeństwa są podstawą do minimalizowania zagrożeń związanych z próbami przełamania zabezpieczeń aplikacji webowych. Prawidłowo wykonane testy zwiększają prawdopodobieństwo wykrycia potencjalnych luk w programie. Aby osiągnąć ten cel, wykorzystujemy szereg narzędzi i metod umożliwiających znalezienie podatności.

Audyty, skany podatności oraz testy penetracyjne służą do analizy i oceny, w jaki sposób systemy informatyczne są zabezpieczone, i czy ochrona nadal spełnia swoją funkcję.

Niektóre powody przeprowadzania oceny bezpieczeństwa:

 • Identyfikacja wcześniej nieznanych luk w zabezpieczeniach.
 • Testowanie nowych funkcji.
 • Możliwość wykazania rzeczywistych skutków luk w zabezpieczeniach.
 • Wykrywanie problemów z autoryzacją i uwierzytelnianiem.
 • Zgodność z regulacjami i normami.
 • Ewaluacja nowych narzędzi bezpieczeństwa, procesów, procedur i wszelkich projektów migracyjnych.

Czym jest audyt bezpieczeństwa i jak jest realizowany?

Audyt bezpieczeństwa jest niezależnym procesem identyfikowania zagrożeń i słabych punktów w zabezpieczeniach aplikacji webowych. Obejmuje szeroki zestaw technik badawczych, a w jego skład wchodzi nie tylko przeprowadzenie testów, ale również wnikliwa analiza otrzymanych danych oraz przygotowanie dokładnego raportu.

Metodyka naszej pracy bazuje na wytycznych standardu OWASP Application Security Verification Standard (ASVS), ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń OWASP Top 10. Testy realizowane są z wykorzystaniem wielu różnych narzędzi automatycznych, a także przy pomocy manualnych prób wykrycia luk bezpieczeństwa.

Efektem przeprowadzonego audytu jest szczegółowy raport, zawierający wyniki testów, znalezione podatności, wnioski i rekomendacje.

Jakie rodzaje badań mogą być przeprowadzone?

W zależności od potrzeb, ocena poziomu bezpieczeństwa może obejmować różny zakres badań i rodzaje testów.

Ocena podatności

Ocena podatności pomaga zidentyfikować i sklasyfikować luki w systemie oraz dostarczyć wskazówki umożliwiające ich wyeliminowanie lub zminimalizowanie.

Celem wykonania oceny podatności systemu jest wykrycie jak największej ilości potencjalnych problemów bezpieczeństwa w aplikacji, ale bez szczegółowych informacji odnośnie możliwości ich wykorzystania.

Luka w zabezpieczeniach to słabość, którą można wykorzystać do uzyskania nieautoryzowanego dostępu lub uprzywilejowanej kontroli nad systemem informatycznym, aplikacją, usługą lub serwerem. Zarządzanie podatnościami to stała praktyka identyfikowania, ustalania priorytetów i naprawiania podatności. Wdrożenie zarządzania podatnościami ma kluczowe znaczenie dla organizacji, które chcą zwiększyć swój stan bezpieczeństwa i zminimalizować powierzchnię ataku.

Zaleca się, aby przeprowadzać ocenę podatności aplikacji webowej przynajmniej raz na kwartał, ponieważ powinna ona stanowić proaktywną i systematyczną formę identyfikowania nowych zagrożeń.

Skan bezpieczeństwa wykonywany jest za pomocą automatycznych narzędzi (takich jak narzędzia do analizy dynamicznej – DAST oraz do tzw. fuzzingu) w połączeniu z manualnymi testami podatności systemu, co pozwala na jasną weryfikację wyników false-positive (inaczej fałszywy alarm – może pojawić się podczas automatycznych skanów podatności, gdy narzędzie wskazuje, że witryna ma lukę w zabezpieczeniach, jednak w rzeczywistości nie można przeprowadzić określonego ataku). Klient otrzymuje raport ze szczegółową oceną podatności systemu, wraz z wynikami testów manualnych oraz opisem zagrożeń. Wyniki testów są skategoryzowane według oceny ryzyka wykrytej podatności

Testy penetracyjne

Nasze usługi w zakresie etycznego hakowania i testowania zabezpieczeń pozwalają identyfikować i wykorzystywać luki, które wymykają się automatycznym ocenom podatności oraz zapewniają jasną pomoc i porady, w celu rozwiązania problemów.

Testy penetracyjne to forma oceny bezpieczeństwa cybernetycznego, którego celem jest sprawdzenie odporności aplikacji webowych na włamania i cyberataki poprzez kompleksowe testy realizowane zgodnie z uznanymi na świecie standardami: OWASP TOP 10 / OWASP ASVS / OWASP Testing Guide. Służą do weryfikacji obecnych mechanizmów obronnych i identyfikacji łańcuchów ataków, czyli możliwych sposobów połączenia kilku problemów bezpieczeństwa w celu osiągnięcia zamierzonego celu.

Pen-testy odtwarzają warunki prawdziwego ataku poprzez wykorzystanie tych samych narzędzi i technik, które są używane przez cyberprzestępców. Symulacja potencjalnych ataków na aplikację webową ma na celu rzeczywistą ocenę stanu bezpieczeństwa danych zasobów informatycznych.

Tego typu badania umożliwiają organizacjom zmniejszenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem aplikacji poprzez eliminację słabych punktów oraz rzeczywiste ukazanie istniejących zagrożeń, zanim będą mogły zostać wykorzystane przez cyberprzestępców. Zagrożenia stale ewoluują, dlatego zaleca się, aby każda organizacja zlecała testy penetracyjne przynajmniej raz w roku lub częściej, gdy:

Testy penetracyjne mogą obejmować cały system i uwzględniać pełną funkcjonalność, ale mogą być także zawężone do części funkcjonalności aplikacji, co jest szczególnie przydatne przy rozbudowie rozwiązania o nowe funkcje. Ramy eksploracji ustalane są indywidualnie, w zależności od potrzeb klienta. Podobnie wygląda to w przypadku zakresu testów, który jest dostosowany do potrzeb klienta i charakteru badanej aplikacji. Typowy zakres obejmuje:

Audyt bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa to kompleksowa ocena systemu informatycznego, która łączy w sobie ocenę podatności oraz zaawansowane testy penetracyjne. Audyt ma na celu weryfikację bezpieczeństwa systemu informatycznego w oparciu o listę kontrolną najlepszych praktyk branżowych, zewnętrznie ustalonych norm oraz standardów.

Metodyka naszej pracy bazuje na wytycznych standardu OWASP Application Security Verification Standard (ASVS), ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń OWASP TOP 10. Testy realizowane są z wykorzystaniem wielu różnych narzędzi automatycznych, a także przy pomocy manualnych prób wykrycia luk bezpieczeństwa, takich jak:

Efektem przeprowadzonego audytu jest szczegółowy raport zawierający wyniki testów, znalezienie wykrytych podatności systemowych i ich klasyfikacja według łatwości wykorzystania oraz szkodliwości dla systemu i firmy, a także wnioski i rekomendacje dotyczące wyeliminowania ujawnionych problemów z bezpieczeństwem.

Szczegółowy zakres audytu i sposób przeprowadzenia badań dostosowywany jest każdorazowo do potrzeb Klienta. Wspólnie ustalamy, jakie rodzaje testów powinny być przeprowadzone oraz dostosowujemy scenariusz prac do specyfiki danego projektu.

Co zawiera ocena końcowa audytu?

W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa organizacji, ważne jest nie tylko ciągłe identyfikowanie luk w zabezpieczeniach, ale także podejmowanie działań w celu ich usunięcia. Nasze usługi bezpieczeństwa cybernetycznego zapewniają jasne porady dotyczące środków zaradczych.

 

Oto, co może zawierać ocena końcowa:

Metodyka testowania bezpieczeństwa aplikacji webowych

Usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa mogą zostać przeprowadzone z wykorzystaniem testów typu black-box, white-box i grey-box:

Jak wygląda przebieg typowego audytu aplikacji webowych?

1 Identyfikacja potrzeb i określenie rodzaju audytu

W pierwszym kroku zbieramy informacje na temat potrzeb klienta i przeznaczenia danej aplikacji. Na tej podstawie przedstawiamy rekomendacje odnośnie zakresu badań i rodzaju testów oraz, wspólnie z klientem, ustalamy dokładny zakres audytu.

2 Planowanie

Przed przystąpieniem do projektu, wspólnie analizujemy zebrane informacje, aby zdefiniować zakres testów oraz opracować odpowiednią strategię testowania, biorąc pod uwagę czynniki, takie jak cel, czy zakres audytu. Na tym etapie określamy:

3 Opracowanie metodyki audytu

Na bazie zebranych informacji, przygotowujemy metodykę audytu i szczegółowo planujemy przebieg całego procesu. Następnie dokładnie omawiamy z klientem zaplanowane scenariusze działań i termin realizacji.

4 Przeprowadzenie badań

Podczas fazy ataku, naszą uwagę poświęcamy na przeprowadzanie oceny bezpieczeństwa badanego systemu. Wszystkie prace realizujemy zgodnie z przyjętymi standardami i metodykami, takimi jak OWASP czy PTES, oraz własnym know-how. Nasze prace obejmują:

5 Opracowanie raportu

Po zakończeniu testów przygotowywany zostaje dokument zawierający kluczowe ustalenia wraz z interpretacją otrzymanych danych oraz rekomendacjami dalszych działań.


  Formularz kontaktowy


  * Pola wymagane

  Pozostałe usługi

  Modyfikacja istniejącego produktu

  Doradztwo technologiczne